• Huishoudelijk Reglement

  1. De leden van de afdeling dienen zich te houden aan de statuten van de OMNI- vereniging en het huishoudelijk reglement van de voetbalvereniging zoals verder is beschreven.

  2. De leden van de afdeling verplichten zichzelf mee te doen aan trainingen en wedstrijden, ongeacht het niveau. De leden zijn verplicht om mee te werken, wanneer er na overleg tussen de leiders, een beroep op hun wordt gedaan om voor een ander elftal uit te komen dan waarvoor men is ingedeeld.

  3. De kleuren van de voetbalvereniging zijn blauw/wit. Slidingbroeken zijn uitsluitend toegestaan in de hoofdkleur van de sportbroek (wit).

  4. Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training en de wedstrijd is verplicht.

  5. Na de wedstrijd of training moeten de geleende materialen worden gecontroleerd op aantal en gebreken en worden teruggebracht op hun bestemming. Eventuele manco’s dienen bij het bestuur te worden gemeld.

  6. De voetbalvereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor achtergebleven goederen of eigendommen.

  7. De veldverlichting voor de training moet op gepaste wijze worden gebruikt (voorkom energieverspilling).

  8. Auto’s en fietsen moeten worden geplaatst bij de ingang van het sportcomplex in de daarvoor bestemde vakken.

  9. De hoofdingang van het sportcomplex moet vrijgehouden worden voor eventuele calamiteiten (ambulance).

  10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 • Gedragsregels

  Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden voor zover het onze leden betreft vastgelegd in het gedragsreglement, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen.

  1. Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.

  2. Een seniorlid dient bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:
  – het jaarlijks een bijdrage leveren aan de zogenaamde ‘klussendagen’.
  – het verrichten van eenvoudige onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden.

  3. Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis en het sportveldencomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Het is niet toegestaan om te roken in de kleedkamer.

  4. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade cq vernieling.

  5. Het nuttigen van in het clubhuis aangeschafte dranken op het sportcomplex is verboden buiten het clubhuis en het terras, laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.

  6. De beslissing van de wedstrijdleiding dient gerespecteerd te worden, en de regels dienen volgens de reglementen van de KNVB te worden nageleefd.

  7. Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid of het team. Dit gebeurd via de leiders.

  8. Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

  9. Een verenigingslid, die een overtreding van de gedragsregels constateert, meldt dit bij het bestuur.

  10. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur van de sportclub Espel. Het bestuur is bevoegd om conform artikel 7 punt c van de statuten over te gaan tot royement.